Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και κατά

CE: ΕΛΟΤ 1339:2003,
ΕΛΟΤ 1338:2003,

ΕΛΟΤ 1340:2003.

 Επίσης, σε συνεργασία με εταιρείες πιστοποίησης και πανεπιστημιακά ιδρύματα, διατίθενται και αποτελέσματα δομικού ελέγχου και βιοκλιματικών επιδόσεων.

ΕΚ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ»

Ο Παραγωγός «ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ» εταιρεία παραγωγής πλακών πεζοδρομίου, κυβόλιθων, και κρασπέδων  από σκυρόδεμα για οικοδομική  χρήση με έδρα

 Θέση Κάτω Συχαινά του Δήμου Πατρέων και εργοστάσιο παραγωγής στη θέση Χήρα Κουτάλα του Δήμου Κορίνθου.

Δηλώνει για της παρούσης, ότι οι πλάκες πεζοδρομίου, οι κυβόλιθοι και τα κράσπεδα που παράγονται στο παραπάνω εργοστάσιο, πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 305/2011/ΕΕ, «Κανονισμός  Δομικών Κατασκευών» και των εναρμονισμένων προτύπων:

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003/AC2006, ΕΛΟΤ ΕΝ  1338:2003 και  ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 αντίστοιχα.

Για την επιθεώρηση του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής υπάρχει έλεγχος παραγωγής εργοστασίου πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008. Το σύστημα που εφαρμόζεται για την έκδοση της παρούσας δήλωσης πληροί τις απαιτήσεις του πίνακα ΖΑ των προτύπων:

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003/AC2006, ΕΛΟΤ ΕΝ  1338:2003 και  ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 για τα παραπάνω δηλωθέντα προϊόντα αντίστοιχα.

 Αυτή η ΕΚ Δήλωση Συμμόρφωσης θα χάσει την ισχύ της, αμέσως μόλις τα προϊόντα ή η παραγωγική διαδικασία μεταβληθούν και σχετίζονται με την έκδοσή της.